Anställningsplaner inom näringslivet

Sedan 2018 har näringslivets anställningsplaner blivit mer negativa. Särskilt inom tillverkningsindustrin syns en tydlig försämring, även om pessimismen avtagit under de senaste månaderna.

Konjunkturinstitutet genomför varje månad mätningar som pejlar stämningsläget i ekonomin. Bland annat ställer de frågor om företagens anställningsplaner under de kommande tre månaderna. Svaren presenteras i något som kallas nettotal. Om fler företag planerar neddragningar än personalökningar blir nettotalen negativa och vice versa.

Under 2018 och 2019 har anställningsplanerna blivit mer pessimistiska. Mönstret följer den övergripande konjunkturutvecklingen ganska väl. Toppen på förra högkonjunkturen nåddes någon gång vid årsskiftet 2017/2018 och det är även då som anställningsplanerna vände nedåt.

Visserligen har pessimismen inom tillverkningsindustrin minskat under november och december 2019, men trots detta är anställningsplanerna ändå fortsatt tämligen negativa. Pessimismen märks extra tydligt inom fordonsindustrin och petroleumindustrin.

Även inom tjänstesektorn och handeln har anställningsplanerna skruvats ner rejält från de höga nivåer som rådde under förra högkonjunkturen. Till skillnad från tillverkningsindustrin tror dock dessa sektorer inte på personalminskningar kommande tre månader.

Inom byggsektorn pekar anställningsplanerna för närvarande på en oförändrad personalstyrka. Dagens läge är därmed väsentligt svagare än situationen som rådde innan bostadsinvesteringarna började falla under andra halvan av 2017.

 

Vad betyder nettotalen i diagrammet?

I undersökningen ställs frågan om antalet anställda under de kommande tre månaderna förväntas öka, minska eller vara oförändrat.

Nettotalet visar skillnaden mellan andelen respondenter som svarat ökat respektive minskat. Om till exempel 50 procent svarar att antalet anställda förväntas öka och 30 procent att antalet kommer minska blir nettotalet 50 - 30 = 20.

Nettotalen kan därmed som högst få värde 100 (om samtliga respondenter svarat "öka") och som lägst -100 (om samtliga svarat "minska").