Anställningsplaner inom näringslivet

Coronautbrottet har redan haft stor inverkan på ekonomin och arbetsmarknaden. Statistiken över näringslivets anställningsplaner fångar dock hittills bara den senaste tidens dramatiska utveckling till en mindre del.

Konjunkturinstitutet genomför varje månad mätningar som pejlar stämningsläget i ekonomin. Bland annat ställs frågor om företagens anställningsplaner under de kommande tre månaderna. Svaren presenteras i något som kallas nettotal. Om fler företag planerar neddragningar än personalökningar blir nettotalen negativa och vice versa.

Genom åren ser man att anställningsplanerna har följt den allmänna konjunkturutvecklingen ganska väl. Efter IT-kraschen i början av 2000-talet blev gradvis anställningsplanerna allt mer positiva tills finanskrisen slog till 2008. Ytterligare en nedgång kom sedan kort därefter när skuldkrisen i euroområdet briserade. Under senare år stärktes näringslivets anställningsplaner ända fram slutet på 2017 då den senaste högkonjunkturen nådde sin kulmen. Därefter började planerna gradvis åter bli mer pessimistiska igen.

Den senaste månaden har coronautbrottet helt kommit att dominera utvecklingen på arbetsmarknaden. I mätvärdena för mars märks dock detta inte fullt ut. Det beror på att en klar majoritet av företagen svarade på Konjunkturinstitutets enkät innan coronakrisens omfattning blivit mer känd. Trots detta märks en tydlig försämring i anställningsplanerna i mars. Särskilt då inom tjänstesektorn och handeln.

När data för nästa månad publiceras den 29 april, är det troligt att coronapandemin kommer att ha gjort ett ännu större avtryck i denna undersökning, inte minst med tanke på hur varselstatistiken har utvecklats under månaden.  

 

Vad betyder nettotalen i diagrammet?

I undersökningen ställs frågan om antalet anställda under de kommande tre månaderna förväntas öka, minska eller vara oförändrat.

Nettotalet visar skillnaden mellan andelen respondenter som svarat ökat respektive minskat. Om till exempel 50 procent svarar att antalet anställda förväntas öka och 30 procent att antalet kommer minska blir nettotalet 50 - 30 = 20.

Nettotalen kan därmed som högst få värde 100 (om samtliga respondenter svarat "öka") och som lägst -100 (om samtliga svarat "minska").