VD-löner

Vad en VD tjänar varierar mellan olika branscher i näringslivet. Medianlönen ligger på 81 500 kronor i månaden och högst är den bland VD:ar inom industrin. Lägst är medianlönen för VD:ar inom byggsektorn.  

Precis som alla löner varierar även lönerna bland VD:ar och de är i hög grad beroende av vilken bransch man arbetar i. Generellt är lönerna något högre inom industri- och teknikbranscher och något lägre inom byggnads- och jordbruksverksamheter. Ser man till privata företag, oberoende av bransch, ligger medianlönen på 81 500 kronor i månaden.

Spridningen bland lönerna är dock betydande både inom de olika branscherna och när man ser till samtliga VD-löner. Sorterar man hela näringslivets VD-löner från lägsta till högsta lön kan man undersöka hur det ser ut i botten och i toppen av fördelningen, närmare bestämt den 10:e och 90:e percentilen. Hos de 10 procent som har lägst lön ligger löneläget som högst på 40 500 kronor per månad. Ser man istället till den 90:e percentilen och de 10 procenten med högst lön ligger den som lägst på 182 000 kronor per månad. Här nedanför kan du se hur lönespridningen ser ut i övriga branscher.

Att lönerna som redovisas här ligger lägre än många av de siffror som cirkulerar i media beror på att många undersökningar enbart fokuserar på de VD:ar som tjänar mest. Ser man lite bredare finner man att lönenivåerna är helt annorlunda i näringslivet totalt sett.

VD-löner

Lönespridning på branschnivå 2019

P 10MedianP 90
Byggnadsverksamhet37 50051 50095 000
Jord- och skogsbruk35 00058 500113 500
Transporter35 50067 500160 500
Handel, Hotell & Restaurang37 50075 500181 500
Tjänster & Service47 50091 500210 000
Industri48 50098 000199 500
Totalt, samtliga40 50081 500182 000
LADDA NER
Källa: Svenskt Näringsliv
Not: Underlaget utgörs av VD:ar i företag anslutna till Svenskt Näringsliv. Lönebegreppet som används är den totala månadslönen. Denna innefattar fast kontant månadslön, naturaförmåner och genomsnittligt värde per månad av provision, prestationslön etc. Engångsutbetald årsbonus ingår ej.