Arbetskraftskostnader - internationellt

Kostnaden för företag att anställa personal varierar mellan olika länder. I diagrammet nedan visas arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom näringslivet, uppdelat på lönekostnad och sociala avgifter, i ett antal europeiska länder. Bland EU-länderna har Danmark de högsta kostnaderna och Bulgarien de lägsta.

Diagrammet visar de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per timme inom näringslivet uppdelade på lönekostnad och sociala avgifter. Lönekostnad inkluderar direkt lön och annan ersättning för utfört arbete (till exempel provision och förmåner).

Det är relativt kostsamt att anställa i Sverige. Vi har de fjärde högsta arbetskraftskostnaderna inom EU. I genomsnitt kostar varje anställd 403 kronor per timme. Nära en tredjedel av dessa utgörs av sociala avgifter där den lagstadgade arbetsgivaravgiften på 31,42 procent är den största posten. Utöver det inkluderas avtalade sociala avgifter som i Sverige bestäms i kollektivavtalen och viss personalutbildning.

Rankar man de enskilda posterna i tabellen ligger Sverige högst sett till de sociala avgifterna och nionde högst sett till själva lönen, sjunde högst om man ser till enbart EU-länderna.

När man jämför arbetskraftskostnaden mellan länder kan det vara bra att ha i åtanke att ekonomier även kan karakteriseras av olika typer av näringslivsstrukturer och kvalifikationsgrader som har betydelse för löneläget. Högkvalificerad arbetskraft och avancerad produktion tenderar till exempel att ge högre lönelägen.

Värt att notera är att diagrammet inte visar hur stor andel av lönen som går till inkomstskatter och därför inte visar vad anställda i de olika länderna får utbetalt av de totala kostnaderna. Statistiken tar inte heller hänsyn till prisnivå och skillnader i köpkraft. Däremot kan växelkursvariationer påverka utfallet. Då Eurostat mäter arbetskraftskostnader i euro kan en svag svensk växelkurs leda till lägre arbetskraftskostnader även om lönerna i svenska kronor ökar.