Arbetskraftskostnader - internationellt

Kostnaden för företag att anställa personal varierar mellan olika länder. I diagrammet nedan visas arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom näringslivet i ett antal europeiska länder uppdelat på lönekostnad och arbetsgivaravgift. Norge har de högsta kostnaderna och Bulgarien de lägsta. Sveriges arbetskraftskostnader är de tredje högsta inom EU.

Diagrammet visar de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per timme inom näringslivet uppdelade på lönekostnad och arbetsgivaravgift. Lönekostnad inkluderar direkt lön och annan ersättning för utfört arbete (till exempel provision och förmåner).

Det är relativt kostsamt att anställa i Sverige. Vi har de tredje högsta arbetskraftskostnaderna inom EU. I genomsnitt kostar varje anställd 387 kronor per timme. En tredjedel av dessa kostnader utgörs av sociala avgifter där den lagstadgade arbetsgivaravgiften på 31,42 procent är den största posten. Utöver det inkluderas avtalade sociala avgifter som i Sverige bestäms i kollektivavtalen och viss personalutbildning.

Rankar man de enskilda posterna i tabellen ligger Sverige högst sett till de sociala avgifterna och femte högst sett till själva lönen.

Värt att notera är att diagrammet inte visar hur stor andel av lönen som går till inkomstskatter och visar därför inte vad anställda i de olika länderna får utbetalt av de totala kostnaderna. Statistiken tar inte heller hänsyn till prisnivå och skillnader i köpkraft. Däremot kan växelkursvariationer påverka utfallet. Då Eurostat mäter arbetskraftskostnader i euro kan en svag svensk växelkurs leda till lägre arbetskraftskostnader även om lönerna i svenska kronor ökar.