Företagare - internationellt

Av Sveriges cirka 500 000 företagare är omkring var fjärde kvinna. Det är en mycket låg andel ur ett europeiskt perspektiv och ligger en bra bit under genomsnittet i EU. Högst andel kvinnliga företagare bland länderna i EU har Luxemburg, Lettland och Litauen, lägst är andelen i Malta och Rumänien.

År 2021 var knappt 26 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EU-snittet som samma år uppgick till cirka 32 procent. Sverige återfinns därmed tydligt i den nedre halvan av länder. Högst andel kvinnliga företagare återfinns i Luxemburg där omkring 40 procent av företagarna var kvinnor 2021. Längst ned på listan hamnar Malta med endast 22 procent.

När det kommer till andelen kvinnliga företagare med anställda placerar sig Sverige dock betydligt bättre i jämförelse med andra europeiska länder. Nära 28 procent av de kvinnor som driver företag i Sverige har också anställda i sina företag. Det är en bit över EU-snittet på 26 procent.

Ser man till andelen kvinnor som driver företag under en längre tidsperiod har trenden varit något ökande under stora delar av 2000-talet. Från en nivå där färre än var fjärde företagare var kvinna 2002 till en nivå på knappt 30 procent 2016. Det är en ökning med drygt 4 procentenheter, vilket är i nivå med utvecklingen i EU under samma period. Under de senaste åren har utvecklingen dock brutits och andelen kvinnor som driver företag i Sverige minskat.