Företagare - internationellt

Av Sveriges cirka 482 000 företagare är färre än var tredje kvinna. Det är en låg andel ur ett europeiskt perspektiv, som även ligger under genomsnittet i EU. Högst andel kvinnliga företagare har Lettland och Luxemburg, lägst är andelen i Turkiet.

År 2017 var 27 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EU-snittet som samma år uppgick till 32 procent. Sverige återfinns därmed tydligt i den nedre halvan av länder. Högst andel kvinnliga företagare återfinns i Lettland där över 40 procent av företagarna var kvinnor 2017. Längst ned på listan hamnar Turkiet med endast 15 procent och bland medlemsländerna Irland med 22 procent.

När det kommer till andelen kvinnliga företagare med anställda placerar sig Sverige dock betydligt bättre i jämförelse med andra europeiska länder. 27 procent av de kvinnor som driver företag i Sverige har också anställda i sina företag. Det är en bit över EU-snittet på knappt 24 procent.

Ser man till andelen kvinnor som driver företag under en längre tidsperiod har trenden varit något ökande under 2000-talet. Från en nivå där färre än var femte företagare var kvinna 2003 till dagens nivå på knappt 30 procent. Det är en ökning med omkring 3 procentenheter, vilket är i nivå med utvecklingen i EU under samma period. Under senaste året har dock andelen kvinnor i Sverige som driver företag minskat något.