Företagare - internationellt

Av Sveriges cirka 490 000 företagare är omkring var fjärde kvinna. Det är en mycket låg andel ur ett europeiskt perspektiv och ligger en bra bit under genomsnittet i EU. Högst andel kvinnliga företagare bland länderna i EU har Lettland och Luxemburg, lägst är andelen i Irland.

År 2019 var knappt 27 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EU-snittet som samma år uppgick till drygt 32 procent. Sverige återfinns därmed tydligt i den nedre halvan av länder. Högst andel kvinnliga företagare återfinns i Lettland där omkring 43 procent av företagarna var kvinnor 2019. Längst ned på listan hamnar Turkiet med endast 16 procent och bland medlemsländerna Irland med 24 procent.

När det kommer till andelen kvinnliga företagare med anställda placerar sig Sverige dock betydligt bättre i jämförelse med andra europeiska länder. Nära 28 procent av de kvinnor som driver företag i Sverige har också anställda i sina företag. Det är en bit över EU-snittet på 23 procent.

Ser man till andelen kvinnor som driver företag under en längre tidsperiod har trenden varit något ökande under stora delar av 2000-talet. Från en nivå där färre än var fjärde företagare var kvinna 2002 till en nivå på knappt 30 procent 2016. Det är en ökning med drygt 4 procentenheter, vilket är i nivå med utvecklingen i EU under samma period. Under de senaste åren har utvecklingen dock brutits och andelen kvinnor som driver företag i Sverige minskat.