Anställda och företagare per bransch

Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är exempel på branscher där majoriteten av de anställda, 80 respektive 74 procent, är kvinnor. Liknande mönster syns även i kvinnors och mäns företagande.

Omkring hälften av alla anställda i Sverige är kvinnor och andra hälften utgörs av män. Andelen varier dock inom olika yrken. Inom vård och omsorg utgör kvinnor fyra av fem anställda och inom utbildningssektorn nära tre fjärdedelar. Andelen kvinnor är som lägst inom sektorer som traditionellt dominerats av män, som exempelvis byggverksamhet där omkring en 90 procent av de anställda idag är män.

Mönstret går igen även inom företagandet. Det är vanligare att kvinnor driver företag inom sektorer som varit och fortfarande är kvinnodominerade. Det samma gäller bland män. 62 procent av företagen inom vård och omsorg drivs av kvinnor liksom drygt hälften av företagen inom utbildningssektorn. Inom byggverksamhet är 95 procent av alla företagare män.

Totalt sett är 31 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Att man inte driver företag i lika hög utsträckning som män kan ha flera förklaringar. En av dem är att kvinnor ofta är verksamma inom den offentligt finansierade sektorn där det är mindre vanligt med privat företagande. I internationell jämförelse har Sverige en låg andel kvinnor bland företagarna.

Att kvinnor är överrepresenterade inom vård och utbildning innebär dock inte att det är i dessa sektorer flest kvinnor driver företag. Nio respektive fyra procent av alla kvinnor som driver företag har verksamheter i dessa sektorer. Den vanligaste branschen är företagstjänster följt av serviceverksamhet och tjänster. Bland både kvinnor och män är det vanligt att driva företag inom företagstjänster, handel och jordbruk.

Företagare bland kvinnor och män

Per bransch år 2018

KvinnorMän
Företagstjänster28,018,8
Serviceverksamhet och tjänster19,32,3
Handel11,911,6
Jordbruk, skogsbruk och fiske11,615,7
Vård och omsorg; sociala tjänster9,32,2
Kultur, nöje och fritid6,83,6
Hotell- och restaurangverksamhet4,83,9
Tillverkning och utvinning4,16,3
Utbildning 3,91,3
Information och kommunikation3,27,0
Byggverksamhet2,519,4
Fastighetsverksamhet2,12,0
Transport och magasinering1,05,3
Finans- och försäkringsverksamhet0,40,6
Energiförsörjning; miljöverksamhet0,10,2
Offentlig förvaltning och försvar0,00,0
Källa: SCB (RAMS)
Not: Statistiken är hämtad ur den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Andelen anställda skiljer sig något från den andel som rapporteras i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) eftersom statistiken samlas in på olika sätt. Not 2: Undergruppen Okänd verksamhet har exkluderats ur redovisningen.