Anställda och företagare per bransch

Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är kvinnodominerade branscher där 80 respektive 74 procent av de anställda är kvinnor. Liknande mönster syns även bland kvinnors företagande. 

Totalt sett är hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. Andelen varierar inom olika yrken och är som högst inom vård och omsorg samt utbildning. Inom vård och omsorg är fyra av fem av de anställda kvinnor och inom utbildningssektorn utgör kvinnor nära tre fjärdedelar av de anställda. Andelen kvinnor är som lägst inom traditionellt manliga branscher, som exempelvis byggverksamhet där omkring en tiondedel av de anställda idag är kvinnor.

Kvinnor driver i högre grad också företag inom branscher som traditionellt är kvinnodominerade. Inom vård och omsorg uppgår andelen kvinnor till 62 procent och inom utbildning är mer än hälften av företagarna kvinnor. 

Totalt sett är andelen kvinnor bland företagarna drygt 31 procent. Att kvinnor inte driver företag i lika hög utsträckning som män kan ha flera förklaringsgrunder, en av dem är att kvinnor ofta är verksamma inom den offentligt finansierade sektorn där det är mindre vanligt med privat företagande. I internationell jämförelse har Sverige en relativt låg andel kvinnliga företagare. Läs mer om kvinnor som driver företag internationellt här.