Anställda och företagare per bransch

Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är kvinnodominerade branscher där 80 respektive 74 procent av de anställda är kvinnor. Liknande mönster syns även bland kvinnors företagande. 

Totalt sett är hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. Andelen varierar inom olika yrken och är som högst inom vård och omsorg samt utbildning. Inom vård och omsorg är fyra av fem av de anställda kvinnor och inom utbildningssektorn utgör kvinnor tre fjärdedelar av de anställda. Andelen kvinnor är som lägst inom traditionellt manliga branscher, som exempelvis byggverksamhet där omkring en tiondedel av de anställda idag är kvinnor.

Kvinnor driver i högre grad även företag inom branscher som traditionellt är kvinnodominerade. Inom vård och omsorg samt utbildning är mer än hälften av företagarna kvinnor. Under 2016 ökade andel kvinnliga företagare inom brancher för  kulturella- och personliga tjänster markant. Idag utgör kvinnor 64 procent av företagarna inom dessa brancher.

Totalt sett är andelen kvinnor bland egenföretagare drygt 30 procent. Att kvinnor inte driver företag i lika stor utsträckning som män kan ha flera förklaringsgrunder, en av dem är att kvinnor ofta är verksamma inom den offentligt finansierade sektorn där det är mindre vanligt med privat företagande. I internationell jämförelse har Sverige en relativt låg andel kvinnliga företagare. Läs mer om kvinnor som driver företag internationellt här.