Arbetsmarknadspolitiska program

I Sverige finns ett stort antal arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis praktik, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. De senaste två åren har antalet typer av anställningsstöd dock minskat. Störst bland de stöd som finns idag är nystartsjobben samt de stöd som riktas till personer med nedsatt arbetsförmåga.    

En genomsnittlig månad under 2018 hade 135 000 personer en anställning där arbetsgivaren fick någon form av ekonomiskt stöd. Majoriteten av dessa anställningar, omkring 73 000, var riktade till personer som på grund av olika slags funktionsnedsättning hade nedsatt arbetsförmåga. I diagrammet representeras dessa av kategorin Särskilda insatser. Under de senaste tio åren har antalet anställningar av denna typ hållit sig relativt konstant, däremot har det skett förändringar inom gruppen. Framför allt har många som tidigare hade så kallat lönebidrag övergått till en stödform som kallas trygghetsanställning.

Övriga anställningsstöd är riktade till personer som av andra anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar i främst om långtidsarbetslösa och nyanlända, men även i viss mån om ungdomar. Störst av dessa stöd, sett till antalet anställningar, är nystartsjobben.Dessa infördes 2007 och hade en kraftig tillväxt under 2009 och 2010, det vill säga i samband med finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen.

Sedan dess har läget på arbetsmarknaden stärkts och antalet stöd har legat relativt stabilt under senare år. Utvecklingen under 2019 har hittills varit ett minskande antal anställningar med ekonomiskt stöd. Förändringar på området har också minskat antalet stödformer. Bland annat ersatte introduktionsjobben ett antal mindre stöd under 2018. Däribland instegsjobben, som riktades mot nyanlända, samt särskilt- och förstärkt särskilt anställningsstöd som främst riktades till långtidsarbetslösa. I diagrammet ovanför kan du se förändringen genom att dessa stöd minskar under en period för att sedan försvinna helt. Introduktionsjobben är idag, trots dessa sammanslagningar, ett relativt litet stöd sett till antal personer.

Extratjänster och moderna beredskapsarbeten har varit desto större. Dessa ökade relativt kraftigt under 2018 och uppgick i slutet av året till cirka 21 000 anställningar. Efter överenskommelserna i januariavtalet har anvisningar hit stoppats och de minskar nu i omfattning i takt med att pågående anställningar löper ut.

Jämför man de olika stöden efter målgrupper kan man konstatera att yrkesintroduktionsjobben är specifikt riktade mot unga medan övriga stöd har ungefär samma målgrupper av arbetslösa. Deltar man i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin kan man idag vara aktuell både för ett nystartsjobb och ett introduktionsjobb. Tidigare kunde man också vara aktuell för en extratjänst eller särskilt anställningsstöd. (se Arbetsförmedlingens hemsida för ytterligare detaljer kring detta samt hur hög subventionsgraden är i de olika programmen).

Utöver anställningsstöden inkluderar också de arbetsmarknadspolitiska programmen andra former av åtgärder. Det handlar till exempel om arbetsmarknadsutbildningar, praktik, arbetsträning och olika typer av förberedande insatser. Störst av dessa är jobb- och utvecklingsgarantin där nära 95 000 personer deltog under en genomsnittlig månad år 2018. Två andra stora program är jobbgarantin för ungdomar (ca 14 000 deltagare en genomsnittlig månad) och olika typer av förberedande insatser (ca 26 000 deltagare per månad).