Arbetsmarknadspolitiska program

I Sverige finns ett stort antal arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis praktik, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. Störst bland anställningsstöden är nystartsjobben samt de stöd som riktas till personer med nedsatt arbetsförmåga.

En genomsnittlig månad under 2018 hade 135 000 personer en anställning där arbetsgivaren fick någon form av ekonomiskt stöd. Majoriteten av dessa anställningar, omkring 73 000, var riktade till personer som på grund av olika slags funktionsnedsättning hade nedsatt arbetsförmåga. I diagrammet representeras dessa av kategorin Särskilda insatser. Under de senaste tio åren har antalet anställningar av denna typ hållit sig relativt konstant, däremot har det skett förändringar inom gruppen. Framför allt har många som tidigare hade så kallat lönebidrag övergått till en stödform som kallas trygghetsanställning.

Övriga anställningsstöd är riktade till personer som av andra anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar i främst om långtidsarbetslösa och nyanlända, men även i viss mån om ungdomar. Störst av dessa stöd, sett till antalet anställningar, är nystartsjobben. Dessa infördes 2007 och hade en kraftig tillväxt under 2009 och 2010, det vill säga strax efter finanskrisen hade försvårat läget på arbetsmarknaden. På senare år har läget på arbetsmarknaden stärkts och antalet stöd stabiliserats, under 2019 har antalet stöd hittills visat en minskande trend. Även nystartsjobben har minskat något i omfattning men är fortfarande det största stödet sett till antal anställningar.

Antalet extratjänster och moderna beredskapsarbeten visade under en period motsatt utveckling och ökade relativt kraftigt. I slutet av 2018 uppgick antalet anställningar här till cirka 21 000. Sedan 2019 har anvisningar till dessa stöd stoppats och de minskar nu i omfattning. Övriga stöd är jämförelsevis små. Introduktionsjobben, som under 2018 ersatte instegsjobben, uppgick vid samma tidpunkt till omkring 6000 medan yrkesintroduktionsjobben uppgick till drygt 600.

Introduktionsjobben är specifikt riktade till nyanlända och långtidsarbetslösa, annars har ofta de olika stöden ungefär samma målgrupper av arbetslösa. Deltar man i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin var man tidigare aktuell både för en anställning med särskilt anställningsstöd, en extratjänst eller ett modernt beredskapsarbete i staten (se Arbetsförmedlingens hemsida för ytterligare detaljer kring detta samt hur hög subventionsgraden är i de olika programmen).

Utöver anställningsstöden inkluderar också de arbetsmarknadspolitiska programmen andra former av åtgärder. Det handlar till exempel om arbetsmarknadsutbildningar, praktik, arbetsträning och olika typer av förberedande insatser. Störst av dessa är jobb- och utvecklingsgarantin där nära 95 000 personer deltog under en genomsnittlig månad år 2018. Två andra stora program är jobbgarantin för ungdomar (ca 14 000 deltagare en genomsnittlig månad) och olika typer av förberedande insatser (ca 26 000 deltagare per månad).