Arbetslöshet efter utbildningsnivå

Arbetslösheten är högst bland personer som saknar gymnasial utbildning. År 2017 låg arbetslösheten i den här gruppen på 20 procent. Bland personer med eftergymnasial utbildning låg arbetslösheten på under fem procent.

Diagrammet visar arbetslösheten per år indelat efter utbildningsnivå. Bland personer med högre utbildning är arbetslösheten lägre. Arbetslösheten ökade i samtliga grupper mellan 2008 och 2009 i och med finanskrisen.

Ovanför diagrammet kan du välja att se arbetslösheten i procent eller i antal. Antalet arbetslösa är störst i gruppen med gymnasial utbildning, men arbetslösheten som andel av arbetskraften är högst för personer som saknar gymnasiekompetens. Till viss del överlappar denna grupp med ungdomar mellan 15-19 år som fortfarande går gymnasiet. Det kan vara en bidragande faktor till den höga arbetslöshetsnivån eftersom ungdomsarbetslösheten är högre än arbetslösheten i resten av befolkningen, men det finns också en betydande del äldre som inte har fullföljt gymnasiet.

Det kan finnas flera olika orsaker till att arbetslösheten är hög bland lågutbildade. Många arbeten kräver mer specialiserad utbildning. Det kan också vara så att höga trösklar in på arbetsmarknaden, så som höga ingångslöner eller minimilöner, försvårar för lågutbildade att få jobb. Långtidsutredningen 2011 visar på att det finns ett lönegolv i Sverige som hindrar vissa personer från att etablera sig på arbetsmarknaden. Om dessa fick komma in på något lägre löner skulle de kunna få den erfarenhet som behövs för att få högre lön i framtiden.