Arbetslöshet efter utbildningsnivå

Arbetslösheten är som högst bland personer som saknar gymnasial utbildning. År 2019 låg arbetslösheten i den här gruppen på drygt 22 procent. Bland personer med eftergymnasial utbildning låg arbetslösheten på fyra procent.  

Diagrammet ovanför visar arbetslösheten under 2019 indelat efter utbildningsnivå.  Både till antalet och som andel av arbetskraften är arbetslösheten högst bland personer som saknar gymnasiekompetens. Bland personer med högre utbildning är arbetslösheten lägre.

Till viss del överlappar gruppen för förgymnasialt utbildade med ungdomar, 15-19 år, som fortfarande går på gymnasiet. Detta kan vara en bidragande faktor till den höga arbetslöshetsnivån då ungdomsarbetslösheten är högre än arbetslösheten i resten av befolkningen, men det finns också en betydande del äldre som inte har fullföljt gymnasiet.

Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du följa utvecklingen över tid. Arbetslösheten ökade i samtliga grupper mellan 2008 och 2009 i samband med finanskrisen. Under senare år har arbetslösheten i majoriteten av grupperna återgått till de nivåer som gällde innan krisen men för gruppen som saknar gymnasial utbildning ser utvecklingen annorlunda ut.

Det kan finnas flera olika orsaker till att arbetslösheten är hög bland personer med lägre utbildningsnivå. Många arbeten kräver idag mer specialiserad utbildning. Det kan också vara så att höga trösklar in på arbetsmarknaden, så som höga ingångslöner, utgör ett hinder. I Sverige skiljer det relativt lite i lön mellan personer med och utan gymnasieutbildning. Däremot är skillnaden i sysselsättningsgrad stor mellan grupperna. Detta tyder på att högt satta ingångslöner skapar ett lönegolv som gör det svårt för svaga grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.