Svenska kronans värde nära halverat mot den danska

År 2005 kostade en dansk krona 1,25 svenska kronor. 1970 behövde man bara betala 70 svenska öre. Det innebär att den svenska kronans värde minskat med 45 procent under 35 år.

Den svenska valutans utveckling kan illustreras av en jämförelse med den danska. Från början av 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet försämrades den svenska kronans värde gentemot den danska kronan. Under 1990-talets senare del stärktes den svenska kronan i samband med omläggningen av penning- och finanspolitiken i Sverige. Därefter har den svenska kronan återigen tappat mark gentemot den danska kronan och andra valutor.

Danska kronans värde i svenska kronor

Växelkurs, svenska kronor per dansk krona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: EcoWin

En svagare krona har flera olika effekter för individen och för samhället som helhet. Å ena sidan medför en kronförsvagning att det blir mindre attraktivt att resa och turista utomlands eftersom svenska turister får betala mer för varor och tjänster omräknat i svenska kronor. 

En försvagning av kronan har också samhällsekonomiska effekter. Dessa visar sig både på kort och på lång sikt.

I det korta tidsperspektivet gynnas de aktörer på marknaden som har intäkter i utländsk valuta och kostnader i svenska kronor. Detta eftersom de får in valuta som är mer värd än den valuta som de betalar sina skulder med. En vinnare i detta är den råvarubaserade industrin. Förlorarna inom näringslivet är de företag som har sina utgifter i utländsk valuta och sina intäkter i svenska kronor.

Rea på svenska varor

I det långa tidsperspektivet innebär en valuta med minskat värde en negativ utveckling av relativpriserna (relationen mellan exportpriser och importpriser), terms of trade. Det är precis vad som har hänt i Sverige. I diagrammet nedan visas utvecklingen av relativpriserna från 1970 till 2004 och det visar att de svenska relativpriserna minskat drastiskt. Detta behöver inte bero på att exportpriserna faller, det kan också hänga samman med att importpriserna stiger i en snabbare takt än exportpriserna. Under 1970- till 1990-talet steg priserna på importen snabbare än exporten, därefter har exportpriserna fallit samtidigt som importpriserna stigit. För svenska exportföretag innebär detta att de har fått allt mindre betalt för sina produkter på världsmarknaden. Det vi har sett under en 25 års period är en trendmässig realisation på svenska varor.

Terms of trade

Index 2000=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: SCB

 

Idel devalveringar

Det är inte ett nytt fenomen att göra den svenska exporten billigare relativt importen, genom att minska värdet på valutan. Den svenska ekonomiska historien visar ett antal medvetna devalveringar för att öka den internationella konkurrenskraften. Så var fallet under 1970- och 1980-talen, när Sverige hade en fast växelkursregim. Även hösten 1992, när försvaret av kronkursen släpptes, visade det sig att kronan var kraftigt övervärderad och den föll omgående i värde.

Urholkad välfärd

Den svenska exporten har varit på frammarsch under en längre tid och sedan 1995 har den svenska handelsbalansen har uppvisat kraftigt överskott.

Den starka tillväxten i exportvolym har i sin tur gjort att den svenska BNP-tillväxten, mätt i volym, legat på en stabil nivå under de senaste åren. Däremot har inte värdeutvecklingen av det som produceras varit lika stark. Tillspetsat kan man säga att Sverige producerat allt mer varor och tjänster men inte fått betalt i motsvarande grad. På sikt har en sådan utveckling betydelse för välfärdsutvecklingen i ett land. Om exportpriserna sjunker i förhållande till importpriserna minskar också de resurser som finns att fördela till välfärdsutgifter av olika slag.