Ekonomifakta

Nationella prov

Senast uppdaterad: 2023-11-30

Varje vårtermin skriver elever i årskurs 9 vanligtvis nationella prov i matematik, svenska och engelska. Eleverna får generellt bättre resultat i svenska och engelska än i matematik. Bäst resultat i det senast genomförda provet uppnådde eleverna i engelska.

Loading

Elever som går i årskurs 9 ska delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik. Proven är obligatoriska och resultaten redovisas till Skolverket. Dessa ger sedan en bild av elevernas kunskaper och vad de lärt sig efter nio år i den svenska grundskolan. Resultaten kan även användas till att undersöka skillnader mellan exempelvis skolor, kommuner och olika geografiska regioner. Tanken är att proven också ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning mellan eleverna. Till följd av coronapandemin ställdes nationella proven in under våren 2020 och 2021.

Under våren 2023 skrev strax över 106 000 elever nationella provet i matematik. Drygt var tionde elev uppnådde inte kunskapskraven för ett godkänt betyg. Resultaten för svenska och engelska var betydligt bättre. I svenska klarade 97 procent av eleverna kraven för godkänt. Resultaten skiljer sig dock åt mellan de olika delproven i ämnet. Många uppnådde målen i delprovet för muntlig förmåga. Däremot var resultaten betydligt sämre för skriftlig förmåga samt läsförståelse. Liknande mönster kan man se i de engelska delproven, bäst resultatresultat: uppvisade eleverna på den muntliga delen och något sämre när det gäller receptiv förmåga.

I tabellen längre ned kan du se andelen som inte blev godkända på de olika delmomenten år 2023 och 2022. Det skiljer relativt lite i resultaten mellan pojkar och flickor inom både engelska och matematik. Skillnaderna är däremot mer påtagliga i svenska. Flickor uppnår godkända betyg i högre grad både på det sammanvägda provresultatet och på delprovsnivå. Störst är skillnaderna i resultaten för skriftlig förmåga där omkring 14 procent av pojkarna får underkänt, bland flickor är andelen runt 6 procent.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-11-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning