Ekonomifakta

Vad är en baseffekt och hur påverkar den inflationen?

Publicerad: 2023-04-17

En baseffekt uppstår när en förändring jämförs med en större eller mindre utgångspunkt. Eftersom inflationen beskriver prisförändringar på årsbasis kan baseffekten få förändringar av inflationstakten att framstå som mer bestående än de verkligen är. Det är därför viktigt att ta hänsyn till baseffekten.

Stilistiskt exempel av hur en baseffekt påverkar en årlig inflationstakt

I diagrammet ovan visas en stilistisk bild av hur en baseffekt påverkar inflationstakten. I den övre grafen visas inflationstakten och i den nedre det prisindex som inflationen baseras på. Inflationen är den årliga förändringstakten av prisindexet som i normala fall växer med en trendtrend: av 2 procent per år. Vid tidpunkt t+0, inträffar en ovanligt stor ökning av prisindexet (inflationschock), vilket också får den årliga inflationstakten att öka kraftigt. Vid tidpunkt t+1 återgår prisutvecklingen i prisindexet till trenden, samtidigt som inflationstakten fortsätter att vara högre än 2 procent eftersom att den numera högre nivån jämförs med en lägre bas. Inflationen är högre än normalt till tidpunkt t+2, trots att prisindex utvecklats enligt trendtrend: med 2 procent sedan t+1.

En annan aspekt av baseffekter har att göra med relativa storheter och kan visas med ett räkneexempel. Om en produkt som kostar 10 kronor ökar i pris till 12 kronor, blir inflationen 20 procent. Om samma produkt istället kostar 100 kronor och fortfarande ökar med 2 kronor, blir ökningen endast 2 procent. Detta på grund av att den högre utgångspunkten, eller basen, gör att förändringen i pris är mindre betydande.

Hur påverkar baseffekter inflationen?

Baseffekter kan skapa en skev bild av inflationen, särskilt i perioder där basen varierar mycket. Därför är det viktigt att ta hänsyn till baseffekter när man tolkar inflationstal. Ett sätt att komma ifrån problemet är att fokusera på hur prisindex förändras månad över månad istället för i årstakt. Om man gör det måste man dock komma ihåg att det finns stora säsongsvariationer i hur priser förändras, till exempel är det vanligt med rea inom detaljhandeln i mellandagarna. Det gör att månadsförändringarna ofta varierar mycket och det kan i så fall vara bra att använda sig av någon säsongsrensning för att rensa bort sådana effekter och att inte dra förhastade slutsatser baserade på en kort tidsperiod.

Jacob Oljemark

av Jacob Öljemark

jacob.oljemark@ekonomifakta.se

Publicerad: 2023-04-17

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori