Ekonomifakta

Keynesianism

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Keynesianism är en ekonomisk teori som grundades av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes under och efter den stora depressionen på 1930-talet. Teorin fokuserar på statens roll i ekonomin och betonar behovet av aktiv ekonomisk politik för öka efterfrågan i ekonomin och därigenom hantera arbetslöshet och ekonomisk nedgång.

En central idé inom keynesianismen är kontracyklisk ekonomisk politik. Keynes hävdade att ekonomin inte alltid återhämtar sig från recessioner och att marknadskrafterna ensamma inte alltid kan återställa full sysselsättningfull sysselsättning: i ekonomin. Därför ansåg Keynes att staten bör ingripa genom expansiv finanspolitikfinanspolitik: under ekonomiska nedgångar. Till exempel genom offentliga projekt eller infrastrukturinvesteringar, för att öka efterfråganefterfrågan: i ekonomin och skapa sysselsättningsysselsättning:.

En annan viktig del av keynesianismen är betoningen på att efterfråganefterfrågan:varorvaror: och tjänstertjänster: är en huvudfaktor som driver ekonomin. Keynesianska ekonomer menar att om efterfråganefterfrågan: är låg, leder det till arbetslöshetarbetslöshet: och ekonomisk nedgång. För att stimulera efterfråganefterfrågan: menade Keynes att staten även kunde sänka skatter för hushåll och företagföretag:, vilket skulle öka deras köpkraftköpkraft: och investeringar.

Keynesianismen har starkt påverkat den ekonomiska poltiken, särskilt under perioder av ekonomisk kris. Många regeringar har använt keynesianska metoder som en del av sina åtgärdsprogram för att mildra konjunktursvängningar och främja ekonomisk tillväxttillväxt: och sysselsättningsysselsättning:. Emellertid är det också viktigt att notera att keynesianismen har kritiserats av andra ekonomiska skolor, såsom monetarismen, som betonar rollen av penningpolitik och marknadsdriven anpassning för att uppnå ekonomisk stabilitet.

Senast uppdaterad: 2023-11-08

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori