Ekonomifakta

Skillnad i befolkningsprognoser skapar oreda

Publicerad: 2018-10-10

Mot bakgrund av att de siffror om BNPBNP:/capita-tillväxten som vi igår publicerade på Ekonomifakta.se blivit så uppmärksammade förtjänar de att kommenteras mer ingående. Framförallt kan nivån på Sveriges tillväxttakt 2018, vilken beräknades till 0,7 procent med utgångspunkt från IMFIMF::s data, ifrågasättas. Detta har blivit ännu tydligare efter det att Konjunkturinstitutet dagen efter publicerade sin prognosprognos: och i den bedömer att tillväxttakten per capitaper capita: kommer uppgå till 1,3 procent 2018.

Det vore enkelt att utgå från att anledningen till att siffrorna skiljer sig så mycket åt är att man utgår från olika sätt att mäta BNPBNP:. Den tillväxttakt som bygger på IMFIMF:-data är uttryckt i köpkraftskorrigerade dollar och fasta priserfasta priser:. Vid första anblick kan det verka som om detta är någonting helt annat än när man använder svenska kronor uttryckt i fasta priserfasta priser:, men så är faktiskt inte fallet. I och med att köpkraftskorringen hålls konstant över tid blir tillväxttalen i princip identiska med de som baseras på svenska kronor. Detta framgår av diagrammet nedan som visar BNPBNP:/capita-tillväxten historiskt från två källor. Dels IMFIMF::s data uttryckta i köpkraftskorrigerade dollar, dels Konjunkturinstitutets när tillväxten beräknas utifrån svenska kronor i fasta priserfasta priser:.

Loading

Att det skiljer sig så mycket åt mellan IMFIMF::s prognosprognos: och Konjunkturinstitutets tycks därför snarare ligga i den andra komponenten – folkmängden. Tittar man närmare på IMFIMF::s prognosdata visar den en befolkningsökning på 1,7 procent år 2018. Detta är anmärkningsvärt eftersom den siffran ligger väsentligt högre än SCBSCB::s senaste befolkningsframskrivning, vilken indikerar en ökning med 1,0 procent 2018. Att IMFIMF::s siffra avviker så mycket för detta år måste naturligtvis ifrågasättas och sätter prognosen om 0,7 procent tillväxttillväxt: i annan dager. I diagrammet nedan ser man också att 2018 tydligt sticker ut i IMFIMF::s data jämfört med SCBSCB::s.

Loading

Givet dessa nya insikter borde vi förmodligen därför bara använt IMFIMF::s prognosprognos: för BNPBNP: och kompletterat den med prognosen för befolkningstillväxten som Konjunkturinstitutet använder. Hade vi gjort det skulle prognosen för BNPBNP:/capita-tillväxten 2018 ha uppgått till 1,3 procent, det vill säga samma värde som Konjunkturinstitutets. Även om 1,3 procent inte är en vansinnigt hög siffra ger den ändå inte en fullt lika pessimistisk bild som artikeln gav uttryck för.

Med allt detta sagt finns det dock fortfarande anledning att ägna BNPBNP:/capita-tillväxten en del uppmärksamhet. I perioder då befolkningsökningen är liten kan man fokusera på hur mycket BNPBNP: växer från år till år för att få en bild av hur vårt ekonomiska välståndvälstånd: utvecklas. Under senare tid har befolkningsökningen dock inte varit obetydlig, vilket gör att BNPBNP: kan ge en alltför positiv bild. Faktum är att BNPBNP:/capita-tillväxten varit väsentligt lägre under de senaste tio åren än den var under föregående tioårsperiod. I genomsnitt har den uppgått till 0,6 procent om året 2007-2017, medan den var 3,1 procent 1997-2007. Även om utfallet för 2018 skulle visa sig landa på 1,3 procent är det, med tanke på högkonjunkturen, inte en särskilt imponerande siffra i sammanhanget.

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2018-10-10

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi