Ekonomifakta

Historiskt spretig konjunktur

Publicerad: 2021-03-02

Konjunkturinstitutets barometerindikator pekar på ett spretigt läge inom svensk ekonomi. Samtidigt som tillverkningsindustrin ser ljust på läget visar indikatorn på det motsatta för tjänstesektorn. Aldrig tidigare har det skiljt sig så mycket mellan tillverkande företag och tjänsteföretag, vilket visar på hur stora skillnaderna är mellan företagens behov.

I februari 2020 stod Konjunkturinstitutets Barometerindikator på 100, vilket indikerar ett normalläge för ekonomin. Under mars och april föll indikatorn brett för både tillverkande företagföretag: och för tjänstesektorn. Det gick dock något snabbare för tjänsteföretagen och under efterföljande månaderna vidgades gapet mellan sektorerna.

Idag bedömer de tillverkande företagen läget som allt ljusare, samtidigt som indikatorn för tjänstesektorn alltjämt släpar efter. Under tidigare kriser, såsom finanskrisen, har kurvorna följts åt, men idag är differensen mycket större.

Loading

Trots att differensen krymper något i Konjunkturinstitutets senaste mätning är skillnaden mellan sektorerna fortfarande mycket stor. Detta är en bild som kan förväntas bestå så länge pandemin fortgår. Många tjänsteföretag lider hårt av restriktioner och rekommendationer samtidigt som tillverkningsindustrin på vissa håll producerar för fullt. Företagens behov kan under den närmaste tiden komma att skilja sig betydligt mer åt än normalt.

Vissa går mot strömmen

Tjänstesektorn är dock inte helt homogen utan det finns flera delbranscher som går mot strömmen. EfterfråganEfterfrågan: i världen har upprätthållits genom expansiv finanspolitikfinanspolitik: och löner har upprätthållits genom permitteringar vilket möjliggjort högre konsumtion. EfterfråganEfterfrågan: på vissa tjänstertjänster: har dock försvunnit i takt med att restriktioner rullats ut. FöretagFöretag: inom Förlag och Personaluthyrning presterar relativt väl i Konjunkturinstitutets senaste undersökning. För bolag inom Hotell samt Restaurang är läget tvärt om mycket svagt.

Loading

Det finns dock svagheter med att använda Barometerindikatorn för att jämföra spridning över tid. Det följer av indikatorns konstruktion som beskriver läget i förhållande till normal nivå. Vad som avses med normal nivå förändras över tid vilket försvårar tolkningen av spridningen över tid. Dock finns det andra siffror som pekar på samma tudelning av ekonomin.

Nedan visas tillväxttakten i hushållens konsumtionsutgifterkonsumtionsutgifter: på årsbasis för den branschbransch: som hade lägst tal samt för hela konsumtionen. Det framgår tydligt hur den svagaste branschen inte avvikit dramatiskt från den totala konsumtionen under tidigare kriser. Under kvartal två 2020 och framåt blir dock klyftan tydlig. Under alla dessa tre kvartal är det branschen Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice som uppvisar de svagaste värdena.

Loading

Inom resturangbranschen är det extra tydligt att tjänstertjänster: inte kan lagras. Det kommer inte att beställas dubbla portioner imorgon bara för att det inte blev en lunch ute idag. Så länge restriktionerna består kommer troligtvis klyftan mellan branscher att vidgas ytterligare. Det gäller nu mer än någonsin tidigare att hålla två tankar i huvudet samtidigt vid analyser av ekonomin.

av Christian Holmström

Publicerad: 2021-03-02

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi