Ekonomifakta

Sveriges frihandelsavtal

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi inga egna frihandelsavtal. Alla frihandelsavtal som gäller för EU gäller också för Sverige. EU har redan idag frihandelsavtal med ett stort antal länder och håller dessutom på att förhandla ytterligare avtal.

Loading

Handel binder samman länder och marknader världen över. Högre export gynnar företagföretag:, konsumenter och ekonomin i stort då det innebär ökade intäkter, möjligheter till specialisering och storskalighetsfördelar. Också importimport: har positiva effekter på ekonomin då det ger fler valmöjligheter, lägre priser och innebär att insatsvaror som skulle vara dyra att producera i exempelvis Sverige kan köpas billigare från utlandet. Detta gör i sin tur att svenska varorvaror: kan produceras billigare och bli mer konkurrenskraftiga.

Världhandelsorganisationen, WTO , är ett internationellt organ vars huvuduppgift är att liberalisera den internationella handeln. WTOWTO: bildades 1995 och tog då över efter föregångaren GATTGATT: (General Agreement on Tariffs and Trade) från 1947. Sedan 2001 har diskussioner förts inom ramen av Doha-rundan med syftet att skapa mulitlaterala frihandelsavtal som ger större utrymme för fattiga länder att integreras i världsekonomin. Det är dock svårt att få till stånd frihandelsavtal mellan ett stort antal länder. Av den anledningen pågår förhandlingar även om bilaterala eller regionala frihandelsavtal, exempelvis som mellan EUEU: och USA ( TTIP ). Fördelen är att det kan gå snabbare att komma fram till vilka regler som ska gälla när färre parterparter: är inblandade. I kartan ovan kan du se vilka länder EUEU: har frihandelsavtal med. Andra exempel på frihandelsområden är NAFTANAFTA:, ASEANASEAN: och MercosurMercosur:.

Olika typer av frihandelsavtal innebär olika grader av ekonomisk integration. EU är ett exempel på en gemensam marknadmarknad: där det inte får finnas några handelshinderhandelshinder: mellan länder. En tulluniontullunion: är ett frihandelsområdefrihandelsområde: som också har gemensamma tullar gentemot tredje land. Ett frihandelsområdefrihandelsområde: är ett område där man tar bort tullarna på de varorvaror: som ingår i avtalet, men där länderna själva kan bestämma nivån på tullar gentemot tredje land.

Frihandelsavtal behöver inte bara inkludera överenskommelser om tullar utan kan även behandla icke-tariffära handelshinderhandelshinder:. I många fall är det just parallella regelverk och skillnader i procedurer för att godkänna varorvaror: som hindrar handeln.

Senast uppdaterad: 2023-05-22

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi