Ekonomifakta

Kvinnor i chefsposition

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Allt fler kvinnor är chefer inom både privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger fördelningen bland chefer nästan i linje med könsfördelningen inom näringslivet totalt. Under 2022 var 36,9 procent av antalet chefer kvinnor enligt det här mätsättet.

Loading

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat markant från 1970-talet och framåt. Numer är ungefär hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. I offentlig sektoroffentlig sektor: är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivetnäringslivet: är andelen cirka 37 procent.

Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom regionerna och lägst inom privat sektor, vilket du kan se genom att klicka på det mindre linjediagrammet. Trots att andelen kvinnliga chefer är högre än 50 procent inom både kommun och landsting är kvinnor underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer, det vill säga andelen kvinnor som är chefer är lägre än andelen kvinnor bland de anställda. Gapet håller dock på att minska.

I diagrammet här ovan kan du studera utvecklingen i privat sektor. Statistiken är hämtad från Svenskt Näringslivs publikation "Fakta om löner och arbetstider" där även chefer på lägre nivå inkluderas, vilket de inte gör i SCBSCB::s statistik. När också första linjens chefer tas med i statistiken är andelen kvinnor i chefsposition i princip lika hög som andelen anställda kvinnor totalt. Andelen kvinnor motsvarar då 38 procent av antalet anställda samtidigt som andelen chefer är 36 procent.

I näringslivetnäringslivet: skiljer sig andelen kvinnor i chefsposition åt mellan olika näringsgrenar. Handel, hotell och restaurang har högst andel kvinnliga chefer med omkring 55 procent. Ser man till andelen i förhållande till andel anställda kvinnor är det dock byggnads- och transportbranschen som har kommit längst.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad