Sveriges viktiga export- och importvaror

Företagens export skapar inkomster, jobb och välfärd. Men importen är minst lika viktig. Utan den skulle utbudet av varor och tjänster vara mycket mindre för företag och konsumenter.

Sveriges viktigaste exportvaror kommer från skogen, mineralutvinningen, kemikalieindustrin och verkstadsproduktionen. År 2020 exporterade svenska företag varor till ett värde på omkring 1 428 miljarder kronor. Knappt 45 procent av den svenska exporten bestod av verkstadsvaror, som till exempel maskiner, vägfordon och elektronik. Ytterligare omkring 16 procent bestod av kemivaror, framför allt läkemedel. En tiondel av exporten bestod av olika varor från skogen, främst papper. En ytterligare tiondel var mineralvaror, som järn och stål samt järnmalm.

Miljoner SEKProcentandelar
Totalt1 427 673,0100,0
Skogsvaror144 248,010,1
Trävaror33 914,02,4
Pappersmassa23 170,01,6
Papper80 399,05,6
Mineralvaror144 772,010,1
Järnmalm28 396,02,0
Järn och stål56 151,03,9
Övriga metaller28 019,02,0
Kemivaror220 772,015,5
Grundämnen, föreningar18 141,01,3
Läkemedel115 189,08,1
Plaster33 234,02,3
Energivaror69 389,04,9
Oljeprodukter58 690,04,1
Verkstadsvaror636 501,044,6
Metallarbeten37 268,02,6
Maskiner206 197,014,4
Elektronik, telekom157 897,011,1
Vägfordon191 225,013,4
Personbilar105 487,07,4
Last- och dragbilar24 337,01,7
Delar, tillbehör49 178,03,4
Övriga transportmedel8 155,00,6
Instrument, optiska varor35 760,02,5
Övriga varor211 991,014,8
Livsmedel, drycker, tobak97 934,06,9
Tekovaror, skor42 506,03,0
Möbler19 873,01,4
LADDA NER
Källa: SCB

Sverige exporterar inte bara varor, utan också tjänster. Läs mera om Sveriges export av tjänster här. Hur stor är då exporten jämfört med bruttonationalprodukten BNP, som är måttet på det samlade ekonomiska värdeskapande som sker i Sverige varje år? År 2019 var det totala värdet av exporten av varor och tjänster lika med 48 procent av BNP. Men värdet av det som exporteras är inte detsamma som exportens bidrag till ekonomin. Anledningen är att företagen ofta importerar olika komponenter och tjänster från omvärlden, sätter ihop dem i Sverige och sedan exporterar den färdiga varan. När en Volvobil sätts samman i Sverige kommer ungefär hälften av priset från import av olika varor och tjänster. För att se hur mycket exporten bidrar till Sveriges ekonomi behöver vi titta på förädlingsvärdet i exporten, det vill säga exportens värde minus värdet av importerade varor och tjänster som ingår i exporten. Förädlingsvärdet av export av varor och tjänster i Sverige uppgår till 28 procent av den samlade ekonomiska produktionen.

Exporten finansierar importen

Exporten är helt avgörande för välståndet i Sverige. Företagens exporter skapar ett flöde till Sverige av utländsk valuta. I samband med exporten skapas arbetstillfällen och skatter som betalas av företagen och deras anställda finansierar välfärden. Exporten finansierar importen och möjliggör konsumtion av utländska varor och tjänster.

Vad är det då som Sverige importerar från omvärlden? Totalt importerades varor till ett värde av 1 374 miljarder kronor under 2020. Den största gruppen av varor som importerades var verkstadsvaror. Den totala importen av verkstadsvaror uppgick till 616 miljarder kronor, motsvarande 45 procent av den totala varuimporten. Elektronik, telekom, maskiner och vägfordon är exempel på verkstadsvaror som importeras till Sverige. Sammanlagt importerade Sverige kemivaror till ett värde av 183 miljarder kronor, 13 procent av den totala exporten. Energivaror, livsmedel och mineralvaror importeras också i stor utsträckning. Om vi jämför vad Sverige exporterar, jämfört med vad landet importerar, finns både skillnader och likheter. Till exempel exporterar Sverige betydligt mera skogsvaror än vad som importeras. Det beror på att Sverige är ett land med stor tillgång på skog.

Men samtidigt både exporterar och importerar Sverige mycket verkstadsvaror. Det är också samma andel av exporten och importen som består av verkstadsvaror. Det beror på att de svenska företagen specialiserar sig på att tillverka vissa varor, till exempel vissa former av elektronik, och importerar andra från omvärlden. Det är också vanligt att mera avancerade produkter, som till exempel bilar och lastbilar, tillverkas i Sverige medan många av delarna till dessa produkter importeras från omvärlden.

Man kan fråga sig varför Sverige både säljer och köper en vara som stål. Då är det viktigt att komma ihåg att det finns olika former av stål, som har olika användningsområden. Det går att tillverka stål som till exempel är unik i dess förmåga att bära upp en viss vikt och motstå en viss värme. Svenska företag är särskilt skickliga på att tillverka specialiserat stål, men ibland finns ett behov av att köpa in stål tillverkad i andra länder som har annorlunda egenskaper.

Miljoner SEKProcentandelar
Totalt1 373 775,0100,0
Skogsvaror38 519,02,8
Mineralvaror97 509,07,1
Järn och stål39 346,02,9
Övriga metaller19 439,01,4
Malmer, skrot14 749,01,1
Kemivaror182 648,013,3
Grundämnen, föreningar36 965,02,7
Läkemedel51 256,03,7
Plaster32 793,02,4
Gummi, gummivaror15 562,01,1
Energivaror107 540,07,8
Råolja51 940,03,8
Oljeprodukter43 851,03,2
Verkstadsvaror615 838,044,8
Metallarbeten46 326,03,4
Maskiner145 124,010,6
Elektronik, telekom229 279,016,7
Vägfordon149 526,010,9
Personbilar74 066,05,4
Delar, tillbehör49 228,03,6
Övriga transportmedel8 433,00,6
Instrument, optiska varor37 148,02,7
Övriga varor331 720,024,1
Livsmedel, drycker, tobak159 313,011,6
Tekovaror, skor78 598,05,7
Möbler24 449,01,8
LADDA NER
Källa: SCB

 

Utan import skulle konsumenter och företag begränsas kraftigt

De svenska företagen är aktiva på världsmarknaden, där de både säljer och köper varor och tjänster. Tillgång till världsmarknaden ger länder möjligheten att utnyttja stordriftsfördelar och ger konsumenter och företag tillgång till ett brett utbud av varor och tjänster till låga priser. Om Sverige var ensamt i världen, eller isolerade sig från omvärlden, skulle det inte vara lönsamt att tillverka till exempel bilar eller lastbilar. En anledning är att komponenterna till bilarna och lastbilarna i stor utsträckning tillverkas i andra länder, importeras till Sverige och sätts ihop här. Om de svenska företagen skulle tillverka alla komponenter till bilar och lastbilar, och därefter sätta ihop dem, skulle priserna bli mycket högre. En annan anledning är att det finns förhållandevis få kunder i Sverige, så volymerna av bilar och lastbilar som tillverkas skulle vara mindre. Stordriftsfördelen som idag finns med att tillverka bilar och lastbilar till världsmarknaden skulle inte finnas om Sverige inte deltog i den globala handeln. Samma logik gäller också för mycket annat som tillverkas i ekonomin.

Export och import är viktigt för ekonomin, eftersom det gör att företagen kan bli effektiva genom att specialisera sig. Konsumenterna får ett större urval, och den höga nivån av specialisering gör att företagen har resurser för att utveckla nya teknologier och produktionsmetoder. Genom att svenska företag både importerar och exporterar skapas ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det ger ett större utbud av konkurrenskraftigt prissatta och varor och tjänster för konsumenter. Till exempel satsar svenska företag idag på att utveckla stålproduktion utan kol, dvs fossilfritt klimatvänligt stål. Det är en stor satsning, och investeringen är möjlig eftersom företagen kan exportera till omvärlden. Utan handeln skulle långsiktiga investeringar i ny tillverkningsteknologi inte vara lönsamma. Om alla varor och tjänster som konsumeras i Sverige producerades lokalt, skulle mycket av det som vi konsumerar inte vara möjligt – åtminstone inte till de priser som vi är vana vid.