Punktskatter

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på specifika varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning.

I försäljningspriset på en vara eller tjänst ingår ett flertal skatter såsom moms, löneskatt, övriga produktionsskatter samt i vissa fall punktskatter.

Flera punktskatter har införts inte bara för att ge staten ökade inkomster utan även för att styra konsumtionen i en viss riktning. Alkoholskatten, tobaksskatten och energiskatterna är exempel där så är fallet.

Punktskatterna svarar idag för en relativt stor del av statens inkomster. De uppgår årligen till cirka 130 miljarder kronor.

Punktskatterna på energi och koldioxid bidrar, som visas i diagrammet, med över hälften av de totala skatteintäkterna från punktskatterna. Dessa poster drar gemensamt in nästan 75 miljarder kronor till statskassan.

Två relativt nya punktskatter är kemikalieskatten som infördes 2017 och flygskatten som introducerades året därpå.

Punktskatter

Skatteintäkt år 2019

Miljoner kronor
Tobaksskatt11 892
Alkoholskatt*14 989
Energi-, och koldioxidskatt74 568
Energiskatt på elektrisk kraft25 850
Energiskatt bensin11 728
Energiskatt oljeprodukter14 658
Energiskatt övrigt166
Koldioxidskatt bensin7 685
Koldioxidskatt oljeprodukter14 248
Koldioxidskatt övrigt234
Övriga skatter på miljö och energi5 134
Kemikalieskatt1 469
Flygskatt1 785
Övr skatter på energi o miljö1 880
Skatt på vägtrafik20 650
Fordonsskatt13 909
Vägavgifter1 229
Trängselskatt2 684
Skatt på trafikförsäkringspremier2 829
Övriga punktskatter6 612
= Summa punktskatter133 845
LADDA NER
Källa: Ekonomistyrningsverket
Uppgifterna är preliminära.
* Inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak.