Genomsnittsskatt

Genomsnittsskatten visar hur stor andel av inkomsten som man betalar i skatt. Om årsinkomsten är 100 000 kronor och inkomstskatten 20 000 kronor, blir genomsnittsskatten 20 procent. Begreppet ska inte förväxlas med marginalskatt som visar hur mycket skatt man betalar på en inkomstökning.

Att tolka begreppet genomsnittsskatt är relativt enkelt. Om årsinkomsten är 100 000 kronor och inkomstskatten är 20 000 kronor, uppgår genomsnittsskatten till 20 procent. Genomsnittsskatten beräknas alltså på hela inkomsten och ska inte förväxlas med marginalskatt, som istället visar hur mycket skatt vi betalar på en inkomstökning.

Som framgår av diagrammet ökar genomsnittsskatten med årsinkomsten. Ju högre inkomst, desto mer betalar vi i skatt. Man säger att inkomstskatten är progressiv.

Jobbskatteavdraget gör att genomsnittsskatten skiljer sig åt mellan arbetsinkomster och övriga inkomster, till exempel arbetslöshetsersättning, sjukpenning och sjuk/aktivitetsersättning. Skillnaderna är störst för årsinkomster upp till cirka 376 000 kronor eftersom jobbskatteavdraget då upphör att öka. Sedan börjar skillnaderna att minska, framför allt vid inkomster över 630 000 kronor. Detta beror på att jobbskatteavdraget då börjar att minska. Självfallet är bidragsinkomster på den nivån inte särskilt relevanta att diskutera, men det kan ändå vara värt att notera att riktigt höga arbetsinkomster till slut beskattas som om jobbskatteavdraget aldrig hade införts.

För personer som fyllt 65 år och har pension är genomsnittsskatten i vissa inkomstlägen högre än för arbetstagare eftersom pension inte ger något jobbskatteavdrag. Genomsnittsskatten för ålderspensionärer är dock lägre än för yngre personer som har bidragsinkomster. Detta beror på att äldre har ett högre grundavdrag. Grundavdraget är den del av inkomsten som är helt befriad från inkomstskatt.

Att genomsnittsskatten börjar öka mer efter årsinkomster på 504 400 beror på att man då börjar betala statlig inkomstskatt på ytterligare 20 procent. Ytterligare lite högre upp på inkomstskalan, vid årsinkomster på 703 000 kronor, höjs den statliga inkomstskatten till 25 procent.

Den översta linjen i diagrammet visar genomsnittsskatten som andel av hela arbetskraftskostnaden. Här är också arbetsgivaravgiften inkluderad i beräkningen. Som framgår av diagrammet är genomsnittsskatten väsentligt högre för arbetstagare när man också tar hänsyn till denna.