Befolkningsökning, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sotenäs kommun nära genomsnittet med 1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.