Befolkningsökning, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 052 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sotenäs kommun nära genomsnittet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.