Befolkningsökning, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 345 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Orusts kommun nära genomsnittet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.