Befolkningsökning, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 333 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Orusts kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.