Befolkningsökning, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 901 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Mölndals stad den sjuttonde högsta i landet med 5,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.