Andel bidragsförsörjda, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är det tolfte högsta i landet med 17,5 procent.

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.