Befolkningsökning, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 591 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bengtsfors kommun den sextonde lägsta i landet med −3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.