Anställda i kommunen, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Värdet för anställda i länet är det 82:a högsta i landet med 2 240 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.