Befolkningsökning, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sala kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.