Befolkningsökning, Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 867 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sala kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.