Befolkningsökning, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 085 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Köpings kommun den 94:e lägsta i landet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.