Befolkningsökning, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 25 978 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Köpings kommun nära genomsnittet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.