Befolkningsökning, Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Eda kommun nära genomsnittet med −0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.