Befolkningsökning, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Knivsta kommun den sextonde högsta i landet med 5,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.