Andel bidragsförsörjda, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 14 047 människor (2019). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.