Befolkningsökning, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Enköpings kommun den nittonde högsta i landet med 5,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.