Befolkningsökning, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 489 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Enköpings kommun den sjunde högsta i landet med 6,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.