Befolkningsökning, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Enköpings kommun den tjugonde högsta i landet med 4,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.