Befolkningsökning, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Älvkarleby kommun nära genomsnittet med 1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.