Befolkningsökning, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 572 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Älvkarleby kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.