Befolkningsökning, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Värmdö kommun den 32:a högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.