Befolkningsökning, Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 45 566 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Värmdö kommun den 25:e högsta i landet med 4,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.