Befolkningsökning, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 452 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vellinge kommun den 72:a högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.