Befolkningsökning, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 27 152 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Staffanstorps kommun den sjuttonde högsta i landet med 4,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.