Befolkningsökning, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Osby kommun nära genomsnittet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.