Befolkningsökning, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 198 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Osby kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.