Befolkningsökning, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lunds kommun den 42:a högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.