Befolkningsökning, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 653 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hörby kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.