Befolkningsökning, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 585 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hörby kommun nära genomsnittet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.