Befolkningsökning, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Höganäs kommun den 38:e högsta i landet med 3,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.