Befolkningsökning, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 103 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Höganäs kommun den 27:e högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.