Befolkningsökning, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 616 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Söderköpings kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.