Befolkningsökning, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Nora kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.