Befolkningsökning, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 756 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Lekebergs kommun den sjätte högsta i landet med 6,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.