Befolkningsökning, Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 472 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lekebergs kommun den tredje högsta i landet med 7,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.