Anställda i kommunen, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för anställda i länet är det sjuttonde lägsta i landet med 432 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.