Befolkningsökning, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 659 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Laxå kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.