Befolkningsökning, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 278 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Karlskoga kommun nära genomsnittet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.